Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THE TORO COMPANY

INTEGRITETSPOLICY

Toros åtagande gällande din integritet

The Toro Company respekterar din integritet. Toro erbjuder den här integritetspolicyn så att du vet vilka rutiner vi har gällande onlineinformation och förstår hur vi hanterar den information vi får om dig via den här webbplatsen (”webbplatsen”). I allmänhet gäller den här policyn samtliga webbplatser som drivs av eller för Toro och dess affärsenheter världen över. Genom att använda, surfa på och /eller logga in på den här webbplatsen accepterar du villkoren i vår integritetspolicy. Bruk av den här webbplatsen är helt frivilligt. Om du inte accepterar integritetspolicyn och webbplatsens användarvillkor måste du omedelbart logga ut från webbplatsen och sluta att använda den.

Uppgifter som Toro registrerar

I allmänhet kan du bläddra på den här webbplatsen utan att berätta för Toro vem du är eller avslöja några personuppgifter. Däremot kan Toro fastställa din IP-adress. Toro använder din IP-adress bland annat för att (1) hjälpa till att undersöka problem med Toros server, administrera webbplatsen, undersöka användningsgraden på webbplatsen, förbättra webbplatsens innehåll, (2) identifiera besökarnas domännamn, vilka typer av webbläsare som används, vilka sidor som väljs, från vilka webbplatser som användarna når den här webbplatsen, de sökvillkor och de sökmotorer som används för åtkomst till den här webbplatsen, och (3) samla in annan analytisk webbinformation om besökarnas användning av och navigering på webbplatsen.

På några platser ger Toro dig möjlighet att lämna personuppgifter. Med det menar vi uppgifter som ger Toro mer detaljerad information om vem du är, inklusive (utan begränsning) ditt för- och efternamn, postadress, e-postadress, telefon- och faxnummer, kreditkortsnummer och andra personuppgifter för identifiering. När du utför vissa aktiviteter på webbplatsen, t.ex. beställer produkter eller tjänster, deltar i tävlingar eller utlottningar, deltar i sociala medieaktiviteter som Facebook, Twitter, YouTube eller Foursquare på den här eller andra webbplatser, fyller i frågeformulär, skickar feedback eller produktutvärderingar till oss, beställer användar- och reservdelshandböcker eller registrerar din produkt online, kanske Toro ber dig lämna ut vissa uppgifter. Om du bestämmer dig för att ge Toro några personuppgifter kommer du att märka att mängden information och typen av uppgifter Toro ber om beror på hur du använder webbplatsen. Det är naturligtvis helt frivilligt för dig att delta i de här aktiviteterna. Beroende på vilken aktivitet det gäller kommer en del av informationen Toro ber dig uppge att markeras som obligatorisk och en del som frivillig. Om du inte uppger de obligatoriska uppgifterna för en viss aktivitet kommer du inte att kunna delta i aktiviteten.

Dessutom används cookies på vissa delar av webbplatsen. Cookies är små informationsbitar som lagras i din webbläsare. Cookies gör det möjligt för webbläsaren att ”komma ihåg” information som hör ihop med en specifik användare och kan också förbättra navigeringspålitligheten inom en webbplats. Bruket av cookies innebär att Toro känner igen dig varje gång du besöker webbplatsen och kan göra webbplatsen mer personlig så att den passar dina behov. Om du inte vill lagra cookies i din webbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den avvisar cookies.

Vad Toro gör med uppgifterna

Vi använder personuppgifterna om dig i särskilda syften, t.ex. (utan begränsning) behandling av dina beställningar, hantering av dina kreditkort, upphämtning, hantering av returnerade varor, tillverkning, förvaring, transport, leverans, fullgörande, kundtjänst, marknadsföring och forskning, tillhandahållande av den senaste produktinformationen och kontakter med dig rörande administrativa frågor. Toro kan vidarebefordra dina uppgifter till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners i samband med någon av dessa aktiviteter. Toros dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners kan använda dina uppgifter i marknadsförings- eller kundvärvningssyfte. Toro måste lämna dina kreditkortsuppgifter till kreditkortsmyndigheter och den bank som gav dig kortet för att kunna bekräfta betalning för de produkter eller tjänster som du köper på den här webbplatsen samt hantera returnerade varor. Förutom vad som sagts ovan kommer inte Toro att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till något annat företag som skulle kunna använda dem i marknadsförings- eller kundvärvningssyfte.

Toro kan lämna ut personuppgifter i följande fall: (1) i samband med stämning, husrannsakan, rättsligt avgörande, annan juridisk process eller begäran eller andra lagstadgade krav eller regleringar; (2) skydd och försvar av rättigheter eller egendom som tillhör Toro eller dess dotterbolag, återförsäljare, affärspartners eller andra; eller (3) extrema förhållanden där Toro enligt eget gottfinnande anser det lämpligt att möta uppfattade hot mot personlig säkerhet eller egendom från någon person eller organisation.

Eftersom Toros databas är en affärstillgång accepterar du även att dina personuppgifter kan säljas, tilldelas eller överföras till köparen av alla eller nästan alla av Toros affärstillgångar (eller till köparens dotterföretag) i de fall som Toro omorganiseras eller säljs till eller går samman med ett annat företag.

Så här hanteras dina personuppgifter.

Den här webbplatsen finns för tillfället på servrar i USA, men Toros servrar kan omlokaliseras med jämna mellanrum. Dina personuppgifter kan vara lagrade på servrar i USA eller i ett annat land. Toro kan dessutom överföra dina personuppgifter till dotterbolag, återförsäljare, affärspartners eller andra i USA eller andra länder enligt de villkor och syften som anges i den här integritetspolicyn. Olika länder omfattas av olika integritetslagar och -bestämmelser.

GENOM ATT SKICKA DINA PERSONUPPGIFTER TILL TORO SAMTYCKER DU TILL ATT DESSA PERSONUPPGIFTER KAN BEHANDLAS I USA OCH ANDRA LÄNDER.

Så här sparas dina personuppgifter.

Toro sparar dina personuppgifter så länge Toro behöver dem för det syfte de ursprungligen registrerades för (eller de syften du senare har samtyckt till), av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag. Eftersom vissa av dessa aktiviteter kan pågå under lång tid kan Toro behålla dina personuppgifter under obegränsad tid.

Toros relation till andra webbplatser som kan nås via den här webbplatsen

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser . Även andra webbplatser kan innehålla länkar till den här webbplatsen. Toro granskar eller övervakar inte webbplatser som har länkar till den här webbplatsen och ansvarar heller inte för sådana webbplatsers innehåll, användarvillkor eller integritetspolicyn. Om den här webbplatsen har en länk till en annan webbplats som ägs och/eller drivs av Toro, kan webbplatsen i fråga omfattas av olika eller extra användarvillkor eller integritetspolicyn.

Annat du bör veta om din integritet

Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) förbjuder vissa kommersiella åtgärder rörande insamling, lagring och yppande av personuppgifter om barn under 13 år som använder Internet. Toro kommer inte medvetet eller avsiktligt att samla in personuppgifter om barn under 13 år utan tillstånd från deras föräldrar. Toro kan inte förbjuda minderåriga att surfa in på eller använda den här webbplatsen i de fall som de uppger giltig säkerhets- eller ID-information (t.ex. ett användarnamn och lösenord som utfärdats till någon annan, t.ex. en förälder eller bekant). Toro måste förlita sig på att föräldrar, målsmän och personer som ansvarar för barnens aktiviteter att övervaka barnens bruk av Internet om de är yngre än 13 år. Varje gång som du skickar personuppgifter om dig själv eller din familj via webbplatsen garanterar du till Toro att du är minst 18 år.

Alla elektroniska kommunikationstjänster som de som Toro tillhandahåller måste följa de obligatoriska rapporteringskraven i lagen 42 U.S.C. § 13032(b), som tvingar sådana tjänster att rapportera eventuell förekomst av barnpornografi till organisationen National Center for Missing and Exploited Children. I de fall som Toro tvingas rapportera om detta kommer all information rörande förekomst av barnpornografi som anses vara relevant att inkluderas. Toro kommer att följa rapporteringskraven till punkt och pricka.

Åtkomst och korrigering av personuppgifter

Toro strävar efter att bibehålla riktigheten och integriteten av personuppgifterna i sin databas samt att hålla informationen uppdaterad. Enligt tillämplig lag har du möjlighet att nå de uppgifter som Toro har om dig så att du kan korrigera felaktigheter eller uppdatera dina personuppgifter. Toro förbehåller sig rätten att ta ut en avgift enligt tillämplig lag.

Om du vill granska eller korrigera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Toro på e-postadressen legal@toro.com eller följande postadress:

The Toro Company
Attn: Legal Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA

All kommunikation måste ske på engelska.

Toro kommer att svara på rimliga förfrågningar inom de tidsgränser som anges i tillämplig lag eller inom rimlig tid i de fall som en sådan tidsgräns inte anges i tillämplig lag. För ditt eget skydd kan Toro komma att be om ytterligare information för att bekräfta din identitet. I de flesta fall kommer Toro att förse dig med den åtkomst du begär och korrigera eller radera de personuppgifter du anser vara felaktiga. Toro förbehåller sig dock rätten att i följande fall begränsa eller neka din åtkomst i den utsträckning som tillämplig lag stipulerar: (1) åtkomsten kan skada en persons eller organisations personliga säkerhet eller egendom; (2) åtkomsten kan utgöra ett brott mot tillämpliga lagar eller bestämmelser; eller (3) du underlåter att uppge tillräckliga bevis på din identitet. Toro rekommenderar att du genast uppdaterar dina personuppgifter om de skulle ändras.

Toros åtagande att hålla dina personuppgifter säkra

Toro vidtar vad vi anser vara tillräckliga försiktighetsåtgärder, och har dessutom infört personliga och tekniska procedurer rörande skydd av uppgifts- och informationssäkerheten, inklusive personuppgifter. Toro strävar efter att bibehålla personuppgifternas tillförlitlighet, riktighet, fullständighet och aktuella status samt att skydda integriteten och säkerheten för sådana uppgifter. Toro garanterar inte mot förlust, felaktigt bruk, icke-auktoriserad åtkomst, ändring eller förstörelse av data eller personuppgifter. Toro strävar efter att skydda dina personuppgifter, men kan inte garantera att du säkert kan överföra information till eller från den här webbplatsen – du tillhandahåller sådan information på egen risk. Du accepterar att (1) det på Internet finns säkerhets- och integritetsbegränsningar som ligger utanför Toros kontroll; (2) säkerheten, integriteten och sekretessen för all information och alla uppgifter som skickas mellan dig och Toro via webbplatsen inte kan garanteras; och (3) all sådan information och sådana uppgifter, inklusive personuppgifter, kan granskas eller manipuleras av tredje part under bruk, överföring, behandling eller lagring.

Ändringar i integritetspolicyn

Toro förbehåller sig rätten att när som helst samt helt eller delvis ändra denna intergritetspolicy utan föregående meddelande. Du frånsäger dig uttryckligen att erhålla föregående meddelanden om ändringar i denna integritetspolicy. Toro uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy när du använder webbplatsen så att du känner till policyns aktuella innehåll. Bruk av webbplatsen efter det datum som Toro inför ändringar av denna integritetspolicy utgör din bekräftelse på att du accepterar alla sådana ändringar.

© The Toro Company 2011 – Med ensamrätt