The Toro Company (Toro) houdt vast aan de Europese richtlijn (EG) nr. 1907/2006 aangaande de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH). Overeenkomstig artikel 33 van REACH heeft een leverancier van een voorwerp, zoals bepaald in artikel 3 van REACH, dat één of meer ernstige zorgstoffen (Substances of Very High Concern of SVHC) bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) specifieke verplichtingen aangaande het meedelen van informatie. De SVHC's zijn opgenomen in de kandidatenlijst op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Toro is zich bewust van zijn wettelijke verplichtingen krachtens artikel 33 van REACH en houdt aanpassingen van de SVHC-kandidatenlijst en van REACH nauwlettend in het oog. Op basis van evaluaties van de grondstoffen en onderdelen waaruit onze producten bestaan, en dankzij samenwerking en communicatie met onze leveranciers, voldoet Toro aan de vereisten van artikel 33 in zoverre deze betrekking hebben op onze producten. Voor zover wij weten bevat geen enkel product van Toro meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) van een SVHC die momenteel in de kandidatenlijst voorkomt. Bijgevolg is Toro niet verplicht om informatie mee te delen overeenkomstig artikel 33 van REACH.

Bovendien neemt Toro bijlage XVII van REACH in acht, dat handelt over beperkingen aangaande de productie, de vermarkting en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen.