The Toro Company (Toro) åtar sig att följa EU:s förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Varje leverantör av en vara, enligt definitionen i artikel 3 i Reach, som innehåller ett eller flera ämnen som inger mycket stora betänkligheter i en koncentration över 0,1 viktprocent, har enligt artikel 33 i Reach särskilda skyldigheter att vidarebefordra information. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter finns uppförda på den autentiska kandidatförteckning som finns offentliggjord på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.

Toro känner till sina rättsliga skyldigheter enligt artikel 33 i Reach och övervakar uppdateringar i kandidatförteckningen med ämnen som inger mycket stora betänkligheter samt ändringar av Reach. Baserat på utvärderingar av de råmaterial och komponenter som ingår i våra produkter, samt samarbete och kommunikation med våra leverantörer, så uppfyller Toro kraven i artikel 33 med avseende på våra produkter. Såvitt vi vet innehåller Toros produkter inte mer än 0,1 % viktprocent av något av de ämnen som inger mycket stora betänkligheter som för närvarande finns med i kandidatförteckningen. Toro är därför inte skyldigt att vidarebefordra information enligt artikel 33 i Reach.

Toro iakttar vidare de begränsningar som anges i bilaga XVII till Reach med avseende på tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor.