Algemeen

Deze website (de "site") wordt u aangeboden door The Toro Company ("Toro"). Toegang tot en gebruik van deze site en de diensten aangeboden op deze site zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden van de website (de "gebruiksvoorwaarden"). Door de site te bezoeken, te gebruiken of er materiaal van te downloaden, geeft u aan meerderjarig te zijn en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig te lezen. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden moet u de site onmiddellijk verlaten en mag u deze niet gebruiken.

Beste manieren om de website te bekijken

Deze site maakt gebruik van dynamische HTML/XHMTL en is gebouwd voor een correcte weergave in Internet Explorer 6+, Firefox 3.5+, Google Chrome 5+ en Safari 5+.

Om sommige delen van de site te bekijken zijn Macromedia Flash Player, Adobe Acrobat Reader, Microsoft Office of CAD Software vereist.

Verzameling van bezoekersinformatie

Informatie die op deze site verzameld wordt, is onderworpen aan het Toro privacybeleid, tenzij anders aangegeven. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde diensten aangeboden op de site moet u zich bij Toro registreren op een inlog-/registratiepagina, en moet u instemmen met eventuele bijkomende voorwaarden die op de desbetreffende plaatsen vermeld worden.

Links naar andere websites

Deze site kan links naar andere websites bevatten. Bovendien kunnen andere websites links naar deze site bevatten. Toro houdt geen toezicht op de websites die aan deze site gelinkt zijn en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van andere websites. Een door Toro gemaakte link houdt in geen geval een onderschrijving van de andere websites in en creëert geen verband tussen Toro en de beheerders van andere websites. Toro wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot uw gebruik van andere websites af, en u houdt Toro niet verantwoordelijk voor uw gebruik van links naar andere websites of uw gebruik van een andere website. Deze site kan links bevatten naar een andere website die het eigendom is en/of beheerd wordt door Toro. Het gebruik van deze websites kan onderworpen zijn aan andere en/of bijkomende gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes.

Intellectuele eigendom, beperkingen van gebruik

Alle inhoud, gegevens en materialen op deze site, met inbegrip van alle gerelateerde rechten met betrekking tot geregistreerde en niet-geregistreerde auteursrechten, handelsmerken en dienstmerken, patenten, fabrieksgeheimen en alle andere eigendomsrechten, zijn exclusief eigendom van of geautoriseerd door Toro. Al het voorgaande wordt beschermd door de wetten van de staat Minnesota in de Verenigde Staten, door buitenlandse jurisdicties en/of internationale verdragen.

Deze site en alle gerelateerde eigendomsrechten blijven de exclusieve eigendom van Toro of de betreffende licentiegevers van de inhoud, gegevens of materialen. Het is u toegestaan één kopie van het op deze site gepubliceerde materiaal te downloaden of af te drukken, en dat uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt of aanduidingen van auteursrechten op de materialen niet verwijdert of moeilijk leesbaar maakt. Tenzij op de manier beschreven in de voorgaande zin mag u de inhoud, gegevens en materialen op deze site niet gebruiken als basis voor afgeleide werken en niet reproduceren, verdelen, wijzigen, weergeven, vertonen, aanpassen, elders publiceren of op een andere manier gebruiken. Gebruik van deze site verleent op geen enkele manier de toelating of het recht om de auteursrechten verbonden aan deze site te gebruiken.

Deze site en alle gerelateerde eigendomsrechten blijven de exclusieve eigendom van Toro of de betreffende licentiegevers van de inhoud, gegevens of materialen. Het is u toegestaan één kopie van het op deze site gepubliceerde materiaal te downloaden of af te drukken, en dat uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt of aanduidingen van auteursrechten op de materialen niet verwijdert of moeilijk leesbaar maakt. Tenzij op de manier beschreven in de voorgaande zin mag u de inhoud, gegevens en materialen op deze site niet gebruiken als basis voor afgeleide werken en niet reproduceren, verdelen, wijzigen, weergeven, vertonen, aanpassen, elders publiceren of op een andere manier gebruiken. Gebruik van deze site verleent op geen enkele manier de toelating of het recht om de auteursrechten verbonden aan deze site te gebruiken.

Uw account

Als u deze site gebruikt is het uw verantwoordelijkheid om uw account en paswoord vertrouwelijk te houden en de toegang tot uw computer te beveiligen. U stemt ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die met gebruik van uw account en paswoord plaatsvinden.

Informatie ingediend langs deze site

Alle inhoud en materialen die u langs deze site indient of verstuurt naar Toro of een derde, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, suggesties, foto's of inzendingen voor wedstrijden of sweepstakes (samen "indieningen" genoemd) worden eigendom van Toro. U stemt in met het overdragen, verkopen en toewijzen van al uw rechten, belangen en aanspraak met betrekking tot zulke indieningen aan Toro, inclusief en zonder beperking van auteursrechten, handelsmerken, patenten, fabrieksgeheimen en/of andere eigendomsrechten. Toro is op geen enkele manier verplicht om aangaande voornoemde indieningen vertrouwelijkheid te bewaren. Het staat Toro vrij om ze te gebruiken voor om het even welk doel, en dat zonder kennisgeving of uw toestemming, en zonder beperking of vergoeding.

Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid

DEZE SITE WORDT AANGEBODEN "OP EIGEN BATE EN SCHADE" EN "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN ENIGE AARD, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN AANSPRAAK, NIET-INBREUK OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN OF IN EEN BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DE SITE VORMT EEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT ZULKE PRODUCTEN OF DIENSTEN. DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ERKENT U DAT HET GEBRUIK ERVAN UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO IS. TORO ONTKENT UITDRUKKELIJK VERKLARINGEN EN GARANTIES DAT (I) DE SITE VRIJ VAN FOUTEN IS EN ONONDERBROKEN WERKT; (II) DE SITE EN DE ONLINESERVER WAAROP DE SITE WORDT GEHOST VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN; (III) DE SITE AAN DE EISEN VAN DE KLANT ZAL VOLDOEN; (IV) DE RESULTATEN DIE VOORTKOMEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE DOELTREFFEND, NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR ZIJN; (V) TORO WIJZIGING VAN, VERLIES VAN, ONGEOORLOOFDE OPENBAARMAKING VAN, AANWENDING VAN EN TOEGANG TOT GEGEVENS OF INFORMATIE ZAL VOORKOMEN; (VI) FOUTEN OF GEBREKEN AAN DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. TORO ONTKENT VERKLARINGEN EN GARANTIES DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE ZAL VOLDOEN AAN OF U ZAL LATEN VOLDOEN AAN DE EISEN VAN OVERHEIDSINSTANTIES, VERENIGINGEN OF ANDERE ORGANISATIES. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN OF IN EEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE BESCHRIJVING VAN DE SITE VORMT EEN VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE SITE. TORO VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT INHOUD AANGEBODEN OP DEZE SITE VAN TOEPASSING IS OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK BUITEN DE VERENIGDE STATEN. TORO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF WEGLATINGEN AANGAANDE PRIJZEN, BESCHIKBAARHEID, TEKST EN FOTOGRAFIE. TORO VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE AANGEPREZEN OF AANGEBODEN WORDEN OP DEZE SITE TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN, OF DAT ZIJ BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP BASIS VAN VERMELDE VOORWAARDEN.
IN GEEN GEVAL IS TORO AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BOETEGERELATEERDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF OP WELKE MANIER DAN OOK VERBONDEN IS AAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, ONGEACHT OF DEZE SCHADEVERGOEDING GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE OMSTANDIGHEID, ZELFS ALS TORO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
DE WET VAN SOMMIGE STATEN LAAT GEEN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADEVERGOEDINGEN TOE. ALS DEZE WET OP U VAN TOEPASSING IS, GELDEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITZONDERINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VOOR U, EN BESCHIKT U MOGELIJK OVER BIJKOMENDE RECHTEN.
In geen geval overschrijdt de totale aansprakelijkheid van Toro ten gevolge van uw gebruik van deze site vijf dollar ($ 5).

Verbodsbepalingen en plichten van de bezoeker

Als bezoeker van deze site is het u verboden:

 • van toepassing zijnde plaatselijke, nationale of internationale statuten, richtlijnen of wetten te overtreden;
 • inhoud of informatie die onjuist of onnauwkeurig is te uploaden, posten, gebruiken of op een andere manier beschikbaar te maken;
 • inhoud te uploaden, posten, gebruiken of op een andere manier beschikbaar te maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, schimpend, pestend, onrechtvaardig, lasterlijk, vulgair, obsceen of smadend is, iemands privacy schendt of op een andere manier als aanstootgevend zou kunnen worden beschouwd.
 • de regels of gedragslijnen van wedstrijden, sweepstakes of andere evenementen of activiteiten die toegankelijk zijn op of via deze site te overtreden;
 • zich uit te geven voor een andere persoon of organisatie of een andere identiteit te gebruiken, of verkeerde of onnauwkeurige informatie te geven over uw band met een persoon of organisatie;
 • zich in te laten met activiteiten of indentificatiemateriaal te manipuleren om de oorsprong van inhoud verkeerd voor te stellen;
 • inhoud die onderworpen is aan beperkingen aangaande openbaarmaking te uploaden, posten, gebruiken of op een andere manier beschikbaar te maken;
 • materialen, artikels, informatie of inhoud te uploaden, posten, gebruiken of op een andere manier beschikbaar te stellen die een schending zijn van of op een andere manier in overtreding zijn op auteursrechten, handels- of dienstmerken, patenten, fabrieksgeheimen of andere eigendomsrechten;
 • ongevraagde of niet-toegelaten reclame of promotiemateriaal te uploaden, posten, gebruiken of op een andere manier beschikbaar te stellen, inclusief en zonder beperking junkmail, spam, kettingbrieven, piramidesystemen of andere vormen van verzoeken;
 • materiaal te uploaden, posten, gebruiken of op een andere manier beschikbaar te stellen dat softwarevirussen of andere corrupte computercodes, -bestanden of -programma's bevat die nadelig zijn voor het gebruik van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur;
 • het gebruik van deze site door andere gebruikers te belemmeren of op een andere manier te beperken;
 • persoonsgegevens van andere gebruikers van deze site te verzamelen of te bewaren;
 • deze site of servers of netwerken die verbonden zijn aan de site te hinderen of verstoren, of eisen, procedures, beleidslijnen of regels van netwerken die verbonden zijn met deze site niet na te leven;
 • uw paswoord met anderen te delen;
 • om het even welk deel van deze site te bezoeken of er toegang toe proberen te verkrijgen op een andere manier dan degene voorgeschreven door Toro;
 • de beveiliging van deze site of de systeemmiddelen, accounts, gebruikersnamen en paswoorden, servers, of netwerken verbonden met of toegankelijk langs deze site of geaffilieerde of gekoppelde sites te hinderen of te verstoren; of
 • deze site gebruiken voor commerciële doeleinden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Toro en zijn opvolgers en cessionarissen te verdedigen en te vrijwaren voor, tegen en aangaande alle claims, vorderingen, verliezen, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, schadeloosstellingen, vergoedingen en deficits, inclusief interest, boetes en redelijke advocaatkosten die het bedrijf oploopt of lijdt met betrekking tot uw gebruik van deze site, het feit dat u nagelaten hebt uw verplichtingen onder deze voorwaarden na te komen, of uw overtreding van een verklaring of garantie onder deze voorwaarden.

Verandering van voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. U doet uitdrukkelijk afstand van enig recht om op de hoogte te worden gesteld van wijzigingen aan deze voorwaarden. Gebruik van deze site na de datum waarop wijzigingen aan deze voorwaarden of het privacybeleid werden gepubliceerd, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt. Raadpleeg deze voorwaarden regelmatig om na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht.

Blijvende werking, toegang en onderhoud van deze site

Toro kan de werking van deze site of de levering van producten of diensten zonder kennisgeving wijzigen, veranderen, opschorten, stopzetten of beëindigen, en behoudt zich het recht voor om personen op om het even welk moment, met of zonder reden, diensten te weigeren.

Blijvende werking, toegang en onderhoud van deze site

Toro kan de werking van deze site of de levering van producten of diensten zonder kennisgeving wijzigen, veranderen, opschorten, stopzetten of beëindigen, en behoudt zich het recht voor om personen op om het even welk moment, met of zonder reden, diensten te weigeren.

Algemene bepalingen

Nalatigheid van Toro om een bepaling in deze voorwaarden ten uitvoer te brengen mag niet aangezien worden als een verklaring van afstand van een bepaling of het recht om deze ten uitvoer te brengen. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wet van de staat Minnesota in de Verenigde Staten, ongeacht de keuze van rechtsprincipes of regels. Met het oog op het oplossen van geschillen die verband houden met of voortkomen uit deze voorwaarden, of voortkomen uit een ander geschil of een andere claim met betrekking tot de site, is het enige rechtsgebied de staat Minnesota. Bovendien stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie van het federale en staatsgerecht van Hennepin County in de staat Minnesota. Als een deel van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, betekent dat niet dat de andere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig worden.

Contact

Voor vragen in verband met deze voorwaarden: gelieve Toro te e-mailen op legal@toro.com, of stuur een brief naar:

The Toro Company
8111 Lyndale Ave
Bloomington, MN 55420-1196
Attention: Legal Department

© The Toro Company 2011 - Alle rechten voorbehouden