Allmänt

Denna webbplats (”webbplatsen”) levereras till dig av The Toro Company (”Toro”). Tillgång till och användning av webbplatsen och de tjänster som är tillgängliga på webbplatsen regleras av dessa webbplatsanvändningsvillkor (”villkor”). Genom att besöka och använda webbplatsen, eller hämta material från den, bekräftar du att du har uppnått avsedd ålder och accepterar att du binds av dessa villkor. Vi ber dig att läsa villkoren noga. Om du inte accepterar villkoren måste du omedelbart logga ut från webbplatsen och sluta att använda den.

Bästa möjliga visning

Webbplatsen använder dynamisk HTML/XHMTL och är utformad för att visas korrekt i Internet Explorer 6+, Firefox 3.5+, Google Chrome 5+ och Safari 5+.

Du måste ha Macromedia Flash Player, Adobe Acrobat Reader, Microsoft Office och CAD för att kunna se vissa delar av den här webbplatsen.

Insamlande av uppgifter om besökare

Alla uppgifter som samlas in på den här webbplatsen omfattas av Toros integritetspolicy såvida inte annat anges. För att kunna besöka och använda vissa tjänster som är tillgängliga via webbplatsen måste du eventuellt registrera dig på en inloggnings-/registreringssida och godkänna eventuella tilläggsvillkor som anges där.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser . Även andra webbplatser kan innehålla länkar till den här webbplatsen. Toro granskar eller övervakar inte webbplatser som har länkar till den här webbplatsen och ansvarar heller inte för sådana webbplatsers innehåll, användarvillkor eller integritetspolicyn. Länkar som tillhandahålls av Toro utgör inte på något sätt ett godkännande av webbplatserna i fråga eller ett samarbete mellan Toro och tillhandahållare av andra webbplatser. Toro frånsäger sig allt ansvar rörande ditt bruk av andra webbplatser, och du accepterar att Toro inte har något ansvar för ditt bruk av länkar till andra webbplatser eller ditt bruk av andra webbplatser. Om den här webbplatsen har en länk till en annan webbplats som ägs och/eller drivs av Toro, kan webbplatsen i fråga omfattas av olika eller extra användarvillkor och/eller integritetspolicyn.

Ägande av immateriell egendom – begränsningar av bruk

Allt innehåll, alla uppgifter och allt material som finns på den här webbplatsen samt alla relaterade rättigheter rörande (o)registrerad upphovsrätt, (o)registrerade varu- eller tjänstemärken, patent, affärshemligheter och all övrig äganderätt ägs eller licensieras av Toro. Allt som nämns ovan skyddas av delstaten Minnesotas lagar, federal lagstiftning i USA, lagar och bestämmelser i andra länder och/eller internationella avtal.

Den här webbplatsen och all tillhörande äganderätt tillhör endast Toro eller licensgivarna av webbplatsens innehåll, uppgifter eller material. Du har tillstånd att hämta eller skriva ut ett exemplar av material som publicerats på den här webbplatsen, dock endast för personligt, icke-kommersiellt bruk samt under förutsättning att du inte ändrar materialet och inte avlägsnar eller döljer äganderättsmeddelanden som finns i materialet. Med undantag för vad som stipuleras ovan får du inte reproducera, distribuera, modifiera, visa, återge, skapa följdprodukter från, anpassa, vidarebefordra eller på annat sätt bruka den här webbplatsen eller dess innehåll, uppgifter och material. Bruk av den här webbplatsen utgör inte på något sätt en beviljad licens eller någon annan rättighet att bruka eller exploatera någon av de äganderätter som gäller på den här webbplatsen.

Den här webbplatsen och all tillhörande äganderätt tillhör endast Toro eller licensgivarna av webbplatsens innehåll, uppgifter eller material. Du har tillstånd att hämta eller skriva ut ett exemplar av material som publicerats på den här webbplatsen, dock endast för personligt, icke-kommersiellt bruk samt under förutsättning att du inte ändrar materialet och inte avlägsnar eller döljer äganderättsmeddelanden som finns i materialet. Med undantag för vad som stipuleras ovan får du inte reproducera, distribuera, modifiera, visa, återge, skapa följdprodukter från, anpassa, vidarebefordra eller på annat sätt bruka den här webbplatsen eller dess innehåll, uppgifter och material. Bruk av den här webbplatsen utgör inte på något sätt en beviljad licens eller någon annan rättighet att bruka eller exploatera någon av de äganderätter som gäller på den här webbplatsen.

Ditt konto

När du använder den här webbplatsen ansvarar du för att ditt konto och lösenord inte blir känt, för att ingen kan missbruka din dator och för samtliga aktiviteter som sker på ditt konto och med ditt lösenord.

Uppgifter som lämnas på den här webbplatsen.

Allt innehåll och material som du skickar eller skickar in till Toro eller tredjepartsleverantör på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till kommentarer, förslag, foton eller tävlingsbidrag (kallas tillsammans ”bidrag”) ska bli Toros egendom, och du överför, säljer eller överlåter härmed alla dina rättigheter och alla intressen för sådana bidrag, inklusive men inte begränsat till alla upphovsrätter, varumärken, patent, affärshemligheter och/eller andra äganderätter, till Toro. Toro har inte någon skyldighet att tillförsäkra integriteten avseende sådana bidrag. Toro kan använda dem efter eget gottfinnande utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke samt utan begränsningar eller kompensation.

Friskrivningsklausul för garanti samt garantibegränsningar

DEN HÄR WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I BEFINTLIG FORM” UTAN NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, OCH DEN OMFATTAR MEN BEGRÄNSAS INTE TILL GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG ELLER INDIREKTA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. INGENTING I DESSA VILLKOR ELLER I NÅGON PRODUKT- ELLER TJÄNSTEBESKRIVNING PÅ WEBBPLATSEN UTGÖR NÅGON FRAMSTÄLLAN ELLER GARANTI RÖRANDE AVSEDD PRODUKT ELLER TJÄNST. DU ACCEPTERAR ATT DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. TORO FÖRNEKAR UTTRYCKLIGEN ALLA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER SOM ANTYDER ATT (I) WEBBPLATSEN KOMMER ATT FUNGERA FELFRITT ELLER UTAN AVBROTT; (II) WEBBPLATSEN OCH ONLINESERVERN SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT; (III) WEBBPLATSEN KOMMER ATT TILLFREDSSTÄLLA KUNDENS KRAV; (IV) RESULTATET FRÅN BRUKET AV DEN HÄR WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA EFFEKTIVT, KORREKT ELLER PÅLITLIGT; (V) TORO KOMMER ATT FÖRHINDRA ICKE-AUKTORISERAT OFFENTLIGGÖRANDE AV, ICKE-AUKTORISERAT BRUK AV, ICKE-AUTKORISERAD TILLGÅNG TILL, MISSBRUK AV, FÖRLUST AV ELLER ÄNDRING AV UPPGIFTER ELLER INFORMATION; ELLER (VI) EVENTUELLA FEL ELLER DEFEKTER PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT KORRIGERAS. TORO FÖRNEKAR ALLA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER SOM ANTYDER ATT BRUKET AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT TILLFREDSSTÄLLA, ELLER MÖJLIGGÖRA FÖR DIG ATT TILLFREDSSTÄLLA, KRAV FRÅN MYNDIGHETER, FÖRENINGAR ELLER ANDRA ORGANISATIONER. INGENTING I DESSA VILLKOR ELLER I NÅGON MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG BESKRIVNING AV WEBBPLATSEN UTGÖR NÅGON FRAMSTÄLLAN ELLER GARANTI RÖRANDE WEBBPLATSEN. TORO GÖR INTE NÅGON FRAMSTÄLLAN ELLER LÄMNAR NÅGON GARANTI FÖR ATT DEN HÄR WEBBPLATSENS INNEHÅLL ÄR TILLÄMPBART PÅ ELLER LÄMPLIGT FÖR BRUK UTANFÖR USA. TORO ANSVARAR INTE FÖR TYPOGRAFISKA MISSTAG ELLER UTELÄMNANDEN RÖRANDE PRISER, TILLGÄNGLIGHET, TEXTER ELLER FOTOGRAFIER. TORO GÖR INTE NÅGON FRAMSTÄLLAN ELLER LÄMNAR NÅGON GARANTI FÖR ATT DE MARKNADSFÖRDA ELLER ERBJUDNA PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ALLTID ÄR TILLGÄNGLIGA ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA ENLIGT NÅGRA INDIKERADE VILLKOR.
INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR TORO FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, FÖRHINDRANDE ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER SPECIAL- ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPKOMMER I SAMBAND MED BRUK AV DEN HÄR WEBBPLATSEN, OAVSETT FÖREKOMST AV KONTRAKT, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM TORO HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.
VISS LAGSTIFTNING TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV INDIREKTA GARANTIER ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DU OMFATTAS AV SÅDAN LAGSTIFTNING GÄLLER EVENTUELLT INTE VISSA ELLER ALLA AV OVAN NÄMNDA FRISKRIVNINGSKLAUSULER, UTESLUTANDEN ELLER BEGRÄNSNINGAR, OCH DU ÅTNJUTER EVENTUELLT ÄVEN ANDRA RÄTTIGHETER.
Inte under några omständigheter överstiger Toros sammanlagda skadeståndsskyldighet i samband med ditt bruk av den här webbplatsen fem dollar (USD 5,00).

Förbjudna aktiviteter och besökarens skyldigheter

Som besökare på den här webbplatsen får du inte:

 • bryta mot tillämpbara lokala, statliga, nationella eller internationella lagar och bestämmelser;
 • skicka, posta, använda eller på annat sätt tillhandahålla fel eller oriktig information eller annat;
 • skicka, posta, använda eller på annat sätt tillhandahålla material som är olagligt, skadligt, hotande, stötande, störande, skadegörande, nedsättande, vulgärt, oanständigt, förtalande eller integritetsstörande eller material som på annat sätt kan anses vara olämpligt;
 • bryta mot regler eller policyn rörande tävlingar, utlottningar eller andra evenemang eller aktiviteter som tillhandahålls på eller via den här webbplatsen;
 • uppträda som en annan person eller organisation eller felaktigt uppge eller på annat sätt felaktigt framställa ditt samröre med en person eller organisation;
 • delta i aktiviteter eller manipulera identifikation för att felaktigt framställa ursprunget av ett visst innehåll;
 • skicka, posta, använda eller på annat sätt tillhandahålla material vars offentliggörande är förbjudet;
 • skicka, posta, använda eller på annat sätt tillhandahålla material, objekt, information eller innehåll som på något sätt bryter mot upphovsrätt, varu- eller servicemärken, patent, affärshemligheter eller annan form av äganderätt;
 • ladda upp, publicera, använda eller på annat sätt göra tillgängligt något oönskat eller oauktoriserat reklam- eller marknadsföringsmaterial, inklusive men inte begränsat till skräppost, spam, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan sorts erbjudanden;
 • skicka, posta, använda eller på annat sätt tillhandahålla material som innehåller datorvirus eller andra korrupta datorkoder, filer eller program som skadar datorernas mjuk- eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • störa eller på annat sätt begränsa andras bruk av den här webbplatsen;
 • samla in, sammanställa eller lagra personuppgifter om andra användare av den här webbplatsen;
 • störa eller sätta ur spel den här webbplatsen eller de servrar eller nätverk som är anslutna till den här webbplatsen eller bryta mot krav, procedurer, policyn eller regleringar av nätverk som är anslutna till den här webbplatsen;
 • dela ditt lösenord med någon annan;
 • nå eller försöka att nå någon del av den här webbplatsen på ett sätt som strider mot Toros anvisningar;
 • störa eller sätta ur spel säkerheten på den här webbplatsen eller på annat sätt skada den här webbplatsen och dess systemresurser, konton, användarnamn och lösenord, servrar eller nätverk som är anslutna till eller kan nås via den här webbplatsen eller några relaterade eller länkade webbplatser; eller
 • använda den här webbplatsen i kommersiellt syfte.

Skadeersättning

Du accepterar att Toro och dess efterträdare ska hållas skadelösa och skyddas mot anspråk, krav, förluster, kostnader, utgifter, skyldigheter, skadeståndansvar, skadeståndsskyldighet, återvinnandekostnader och defekter från en tredje part, inklusive ränta, straffavgifter och rimliga advokatdarvoden som uppkommer genom ditt bruk av den här webbplatsen, din underlåtenhet att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa villkor eller brott mot dina framställningar eller garantier enligt dessa villkor.

Ändringar i villkoren

Dessa villkor kan komma att ändras utan förvarning. Du frånsäger dig uttryckligen att erhålla föregående meddelanden om ändringar i dessa villkor. Bruk av den här webbplatsen efter det datum som Toro inför ändringar av dessa villkor eller denna integritetspolicy utgör din bekräftelse på att du accepterar alla sådana ändringar. Du bör granska dessa villkor ofta för att fastställa om några ändringar har gjorts.

Fortsatt bruk, tillgänglighet och underhåll av den här webbplatsen

Toro kan modifiera, ändra, avbryta, avsluta eller lägga ned bruket av den här webbplatsen eller tillhandahållandet av alla produkter eller tjänster utan föregående meddelande, och förbehåller sig dessutom rätten att neka tjänster till vem som helst utan orsak.

Fortsatt bruk, tillgänglighet och underhåll av den här webbplatsen

Toro kan modifiera, ändra, avbryta, avsluta eller lägga ned bruket av den här webbplatsen eller tillhandahållandet av alla produkter eller tjänster utan föregående meddelande, och förbehåller sig dessutom rätten att neka tjänster till vem som helst utan orsak.

Allmänna regler

Underlåtenhet av Toro att göra gällande bestämmelser i dessa villkor betyder inte att bestämmelserna inte längre gäller eller kan göras gällande. Dessa villkor lyder under den amerikanska delstaten Minnesotas lagar, oavsett dess val av lagstiftningsprinciper eller- regler. Vad gäller dispytlösning i relation till eller i samband med dessa villkor, eller dispyter som uppkommer genom andra dispyter eller anspråk som rör webbplatsen, ska dispytlösningen endast förläggas till delstaten Minnesota, och du accepterar härmed denna exklusiva domsrätt för de federala och delstatliga domstolarna i Hennepin County i delstaten Minnesota. Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig fortsätter övriga bestämmelser i dessa villkor att äga laga kraft.

Kontakta

E-posta eventuella frågor om dessa villkor till Toro på legal@toro.com eller skicka ett brev till:

The Toro Company
8111 Lyndale Ave
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Attention: Legal Department

© The Toro Company 2011 – Med ensamrätt