Tier 4

Efterlevnaden är obligatorisk

Efterlevnad av EPA Tier 4 eller annan federal/statlig lagstiftning är inte frivillig. Alla tillverkare måste uppfylla kraven om de vill fortsätta sälja dieseldrivna produkter inom detta intervall av hästkrafter/prestanda.

Även om Tier 4 kan verka ”nytt” för många i vår bransch har The Toro Company samarbetat med våra motorleverantörer det senaste decenniet för att uppfylla varje Tier i utsläppsbestämmelserna. Eftersom de motorer som uppfyller kraven på allt högre utsläppsstandarder tidigare enklare kunde ersätta varandra har mycket av ansvaret för att implementera de krävda ändringarna fallit på motortillverkarna. Framöver kräver dock implementeringen av nya dieselmotorer som uppfyller Tier 4 i gräsutrustning betydande omkonstruktion av utrustningen, eftersom den nivå av minskade utsläpp som krävs i detta steg kräver mer avancerade bränsleinsprutnings- och förbränningssystem samt avgasefterbehandlingssystem.

Avgasefterbehandling för EPA Tier 4-lösningar

Tier 4
  • I tillägg till mer avancerad motorelektronik är avgasefterbehandlingen avgörande för att uppfylla EPA Tier 4. Centrala delar i avgasefterbehandlingssystemen är bland annat dieseloxideringskatalysatorer (DOC) och dieselpartikelfilter (DPF).
  • Processen med att avlägsna luftburna partiklar och kväveoxid från avgaserna startar när avgaserna reagerar med en särskild katalysator för att omvandla en del av de luftburna partiklarna till ofarliga ämnen som vatten och koldioxid.
  • Sedan driver efterbehandlingsprocessen vidare de återstående luftburna partiklarna till ett dieselpartikelfilter. Detta filter använder sig av en särskild keramisk väggflödesfiltreringsprocess som separerar ytterligare partiklar från avgaserna.
  • Slutligen rengörs de partiklar som samlas i dieselpartikelfiltret och spolas bort med hjälp av en regenereringsprocess med hög temperatur. ”Bortbränningen” av material under denna process bidrar till att bibehålla filtreringsprocessens effektivitet. Detta kallas DPF-regenerering.

Samtliga av de nya dieselmotor-/avgassystemen:

  1. kräver mer avancerad elektronik [för att övervaka och kontrollera utsläppen]
  2. har en större storlek och
  3. har nya och dyrare komponenter [i synnerhet i avgas- och efterbehandlingsområdet]

Det krävdes betydande omkonstruktioner för att integrera ovan nämnda ändringar av dieselmotorn för att uppfylla Tier 4 i befintliga utrustningar/modeller. Det handlar bland annat om omkonstruerade motorrumshus, ändringar av chassiramarna och nyutvecklade kylsystem för att klara avgaser med högre temperatur – för att nämna några av ändringarna. I många fall var mer än en tredjedel av delarna till en viss modell tvungna att arbetas om, bytas ut eller ändras på annat sätt! Med andra ord kunde inte de befintliga modellerna helt enkelt eftermonteras med de nya motorerna. Bara Toro tillverkar mer än 20 dieseldrivna modeller på mellan 25 och 74 hk som var tvungna att åtgärdas.

Budskapet, som ingen tillverkare egentligen vill ge, är att konstruktions-, tillverknings- och komponentkostnaderna för att producera dieseldrivna produkter som uppfyller Tier 4 har ökat väsentligt för maskiner som tillverkas sedan 2013. De kostnadsbesparingar som alltid prioriteras vid omkonstruktion av produkter är inte tillräckliga för att kompensera kostnadsökningarna.